Defining Struggles of Pambansang Koalisyon ng Karapatan sa Lupa PKKL

The PDI assisted the Aetas of Zambales in order to claim their land rights.